Koncepcja

Przedszkole Publiczne nr 14 we Włocławku jest przedszkolem czterooddziałowym, zatrudniającym kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje zawodowe. Większość nauczycieli posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, a nowo zatrudnieni podejmują starania o zdobycie kolejnego stopnia awansu. Dyrektor motywuje nauczycieli do dokształcania i doskonalenia się oraz do pracy wychowawczo - dydaktycznej na wysokim poziomie.

"Naszym największym dobrem jest dobro dziecka". Przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów, radzenia sobie z trudnościami. Stwarzamy każdemu dziecku warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego potrzeb i możliwości. Pragniemy w każdym dziecku rozwijać indywidualne zainteresowania oraz rozbudzać wrażliwość i ciekawość świata.
Chcemy wspólnie z rodzicami wychować dziecko z bogatą wyobraźnią, dziecko twórcze, zdolne do spontanicznej ekspresji, otwarte na pomysły i gotowe szukać nowych, oryginalnych rozwiązań. Dziecko posiadające wiarę we własne siły i pozytywny obraz własnej osoby.
Nasze przedszkole jest placówką otwartą na potrzeby dziecka i jego rodziców, promującą wartości i tradycje rodzinne. Placówką, w której współpraca przebiega w atmosferze życzliwości i zaufania. Miejscem, gdzie nauczyciele i rodzice podejmują działania służące dzieciom i całej społeczności przedszkolnej.

Cele główne:

    - każde dziecko jest wspomagane i ukierunkowane zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
    - każdy nauczyciel zapewnia wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej ;
    - zasoby przedszkola pozwalają na zapewnienie prawidłowej realizacji podstawy programowej i programów wychowania przedszkolnego;
    - oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu jest wzbogacana i umożliwia rozwój zainteresowań dzieci;   

Zadania:

    - Wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci na górnej granicy ich możliwości.
    - Wspomaganie nauczycieli w zapewnieniu wysokiego poziomu pracy edukacyjnej przedszkola oraz kreowaniu własnej osobowości zawodowej .
    - Poszerzanie oferty edukacyjnej przedszkola.
    - Wzbogacanie bazy przedszkola (m.in. sal dydaktycznych, ogrodu przedszkolnego ).

Cele strategiczne służące realizacji celów głównych i zadań:


    - stosowanie twórczych i nowatorskich metod pracy;
    - systematyczne badanie umiejętności dzieci;
    - dostosowanie działań dydaktyczno-wychowawczych do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci;
    - wczesne rozpoznawanie niedoborów dzieci i uwzględnianie ich w procesie wspomagania indywidualnego rozwoju;
    - zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy i nauki;
    - opanowanie przez dzieci kluczowych umiejętności i sprawności decydujących o gotowości do podjęcia nauki w szkole;
    - budzenie systemu wartości wychowanków;
    - kształtowanie umiejętności pokonywania trudności i łagodnego znoszenia stresów i porażek;
    - rozwijanie i wspieranie zainteresowań i uzdolnień dzieci;
    - rozbudzanie ciekawości i aktywności twórczej wychowanków;
    - podnoszenie skuteczności pracy wyrównawczej;
    - rozwijanie umiejętności społecznych dzieci;
    - rozwijanie u dzieci samodzielności i wiary we własne siły;
    - kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby;
    - promowanie zdrowego stylu życia (odżywianie, dbanie o własne zdrowie w codziennych sytuacjach, aktywność ruchowa);
    - wspieranie działań wychowawczych rodziców i zachęcanie ich do współpracy oraz współdecydowania o sprawach przedszkola;
    - poszukiwanie nowych możliwości i rozwiązań w zakresie współpracy placówki z różnymi instytucjami;
    - nawiązanie współpracy z uczelniami wyższymi .