PROWADZĄCY:

mgr Agnieszka Szymczak

CELE:

 • Kształcenie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci,
 • Usprawnianie procesów pobudzania i hamowania,
 • Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie oraz wspólnej zabawy,
 • Kształtowanie cech motorycznych poprzez zabawy z nietypowym przyborem,
 • Wzmocnienie równowagi ciała, polepszenie koordynacji lewa – prawa strona ciała,
 • Rozładowanie zmęczenia i napięcia,
 • Kształcenie zdolności rytmiczno – tanecznych.

PROWADZĄCE:

Krystyna Kochal

Alicja Stępczyńska

CELE:

 • Kształtowanie umiejętności zdrowego i racjonalnego odżywiania.
 • Rozwijanie zainteresowań i umiejętności kulinarnych.
 • Zdobywanie nowych doświadczeń za pomocą zmysłów.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad higieny w kuchni i przy stole,
 • Doskonalenie samodzielności i umiejętności samoobsługowych.
 • Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie.

Prowadzące:

Katarzyna Klińska

Kinga Januszek

Cele:

 • rozbudowywanie matematycznej sfery pojęciowej;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych dziecka;
 • stwarzanie dziecku możliwości do poszukiwania i zdobywania doświadczeń matematycznych;
 • poznawanie elementarnych pojęć matematycznych;
 • samodzielne opanowanie prostych operacji matematycznych;

Według E. Gruszczyk-Kolczyńskiej celem edukacji matematycznej w przedszkolu powinno być:

- rozwijanie inteligencji operacyjnej, czyli wspomaganie rozwoju dziecka poprzez kształtowanie procesów różnicowania i klasyfikacji , przekształcania , umiejętności wyznaczania konsekwentnych serii , przewidywania wydarzeń,
- wdrażanie do rozumienia komunikatów, uczenie sposobów radzenia sobie z przeszkodami utrudniającymi wykonanie zadania,
- kształtowanie intuicji matematycznych czyli uczenie liczenia z przestrzeganiem następujących reguł: każdy liczony przedmiot dziecko wskazuje gestem i wymawia kolejny liczebnik, nie pomija liczonych przedmiotów i nie liczy podwójnie, liczebniki wymawia w stałej kolejności, ostatni liczebnik określa liczbę wszystkich liczonych obiektów, wynik liczenia nie zależy od kolejności liczenia,
- wdrażanie do układania i rozwiązywania prostych zadań czyli zdobywanie umiejętności przekształcania sytuacji życiowych w zadania ,,do rozwiązania”, stopniowe wdrażanie dzieci w strategie intelektualne potrzebne do zdobycia tej umiejętności.

PROWADZĄCE:

Mirosława Grzechowiak

Monika Neumann

CELE:

 • Budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka.
 • Rozwijanie zainteresowań technicznych i przyrodniczych.
 • Stawianie i rozwiązywanie problemów, dostrzeganie związków między przyczyną, a skutkiem.
 • Poznanie prostych zjawisk przyrodniczo-fizycznych poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń.
 • Odkrywanie piękna i złożoności środowiska przyrodniczego.
 • Inicjowanie samodzielnych działań dzieci w naturalnym środowisku.
 • Wzbogacenie słownika dziecięcego o nowe pojęcia.
 • Budowanie więzi społecznych na płaszczyźnie grupy, przedszkola, przedszkola i rodziny.
 • Przestrzeganie zasad współdziałania przy pracy.
 • Kształtowanie postaw proekologicznych w różnych sytuacjach.

Przedszkole Publiczne Nr 14

ul. Hutnicza 3A
87-800 Włocławek

E-MAIL

przedszkole14wloclawek@wp.pl

TELEFON

54 236 18 58